kontakt

Nyheter

VÄLKOMMEN

till Huvudkontoret

Vi brinner för att hjälpa människor att hitta rätt, vår ambition är att vara en kraftkälla för både företag och människor som vill utvecklas och hitta till sitt mål.    

Tony Timmerbäck

VD

 

Misha Timmerbäck

Ekonomi

ekonomi@jobcenter.se

Hanna Arningsmark

Kvalitetschef

hanna@jobcenter.se 

Nina Axelsson

Marknadschef

nina@jobcenter.se

076 – 022 26 24

Maria Aavisto

Regionchef Mitt/Norr

maria@jobcenter.se

076 – 034 31 34

Jennie Arningsmark

Kvalitetsadministratör

jennie@jobcenter.se

076 – 611 90 77

 

De Globala målen och agenda 2030

I Jobcenter in Sweden AB:s arbete att möta de långsiktiga målen inom hållbarhet hör den frivilliga rapporteringen till, där ledningen har det övergripande ansvaret att se till att dessa mål bearbetas och eftersträvas i det dagliga arbetet.

Jobcenter utgår från FN:s globala Agenda 2030 för hållbar utveckling med dess 17 delmål, genom denna hållbarhetsrapportering som Jobcenter säkerställer att vi driver arbetet åt rätt riktning och för en bättre framtid.

På Jobcenter arbetar vi med alla de globala målen framtaget av FN, men fokuserar framför allt på följande fyra mål:

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt:

En del i att nå långsiktigt hållbara arbetsmarknader är arbetet i att förse samhället och individen med rätt information angående rättigheter som du som arbetstagare har.

Det finns många individer i osäkra och icke hållbara anställningar med begränsade försäkringar och dåliga löner. Genom information och utbildning kring anständiga arbetsvillkor kan Jobcenter vara med i arbetet att främja ekonomisk tillväxt bland individer och på så sätt skydda arbetstagaren och stoppa modern människohandel, slaveri och barnarbete.

Genom att ge arbetstagaren goda förutsättningar för en god och sund anställning kan man gynna en hållbar ekonomisk tillväxt i samhället, produktiv sysselsättning samt säkerställa säker arbetsmiljö för alla.

Detta gäller både internt, men Jobcenter ska även tillgodose kunder och deltagare dagligen med information för att skapa informerade arbetstagare och arbetsmarknader.

Jämställdhet:

På Jobcenter arbetar vi aktivt för en jämställd arbetsplats mellan kvinnor och män. Det är på detta sätt som vi kan säkerställa en fredlig och hållbar utveckling på arbetsplatsen.

Jobcenter tolererar inte trakasserier och särbehandling på grund av kön, religion, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller fackliga eller politiska åsikter. Till jämställdhetsarbetet hör att bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga diskrimineringsgrunder och göra lönekartläggningar. Det är diskrimineringslagen som i sin tur skyddar människor från att bli diskriminerade på grund av kön och det är arbetsgivaren som har ansvar för att skapa en jämställd arbetsplats.  Jämställdhet

gäller både personal på Jobcenter och kunder och potentiella kunder som Jobcenter kommer i kontakt med.

Minskad ojämlikhet:

För att uppnå målet att ha ett hållbart samhälle agerar Jobcenter som en viktig aktör i att inte lämna någon individ utanför i utvecklingen. För att individen ska kunna utvecklas med och delta i samhällsutvecklingen är det viktigt att samhället belyser allas lika rättighet och möjlighet oavsett kön, religion, ålder och etnicitet.

I detta delmål jobbar Jobcenter med att utbilda och integrera individen i samhället genom utbildning och deltagande i arbetsmarknaden.

På detta sätt är Jobcenter med i arbetet mot minskade inkomstklyftor, motarbeta diskriminering, säkerställa rättigheter i samhället och främja ekonomisk och social inkludering. Det går inte att nå hållbar utveckling om inte alla får en chans att delta.

Hållbar konsumtion och produktion:

Jobcenter ska aktivt verka för att förbättra sin verksamhet ur ekologisk synvinkel genom att prioritera miljöaspekter i arbetet.

Vi ser löpande över våra lokalytor och är positivt inställda med samarbeten för att lokalytor ska ha ett aktivt nyttjande. Såsom exempelvis att vi kan dela gemensamhetsytor i kontorsgemenskap.

Vi arbetar med material i hög kvalitet på profilprodukter, kontorsmöbler mm och värdesätter livslängd på produkter före pris. Jobcenter överväger också möjligheten att återanvända begagnade produkter om det finns rimlighet i exempelvis elektronikprodukter så som telefon och datorer liksom möblemang på kontoren.

Ännu en del i att värna om miljön är att i den mån vi kan så samåker vi och åker kollektivt när detta behövs i vårt arbete. I den mån det går att utföra arbete och ha möten digitalt så görs detta.

Kravet ställs även på leverantörer och kunder att dessa följer samma riktlinjer som Jobcenter.

Lilla Torget 3A

341 43 LJUNGBY 

3A